Wettelijke informatie conform de Dienstenwet

 1. Informatie omtrent het kantoor en haar aansprakelijkheid

  U vertrouwt uw dossier toe aan CVBA Raadsman, hierna afgekort het kantoor.
  De drie vennoten, mr. Lieven Verdru, mr. Hans Neirynck en mr. Hilde Vanhee, zijn Belgische advocaten en zijn ingeschreven aan de balie van Brugge. Hierdoor zijn zij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 geraadpleegd kunnen worden, alsook aan de reglementen van de balie Brugge.
  Zij oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van CVBA Raadsman, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.
  De zetel van het kantoor is gevestigd te 8200 Brugge, Zeepziederijstraat 8 en het ondernemingsnummer is 0829.267.648.
  U kan het kantoor telefonisch bereiken op het nummer 050/33.73.03, per fax op het nummer 050/33.44.16 en per e-mail via info@raadsmanbrugge.be (of een gepersonaliseerd e-mailadres van de respectieve vennoten).
  De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor en haar vennoten is verzekerd via de groepspolis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op 01.09.2014 is dit via polis nr. LXX034899 bij Amlin Europe nv. Op zelfde datum bedroeg het verzekerd bedrag ā‚¬ 1.250.000 per schadegeval.

 2. Informatie omtrent de dienstverlening

  U kan bij het kantoor terecht voor advies alsook verdediging van belangen in procedures en expertises. Daarnaast kan het kantoor u ook bijstaan in onderhandelingen en/of minnelijke regelingen alsook bij de opmaak van diverse contracten.
  De erelonen worden forfaitair vastgelegd of berekend op basis van de tijd die aan het betreffende dossier wordt gespendeerd en het uurtarief van de advocaat die in het dossier werkzaam is. Het tarief kan verhoogd worden wegens het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de gespecialiseerde kennis of het bekomen resultaat. Sinds 01.01.2014 wordt BTW aangerekend aan een tarief van 21 %.
  De kosten worden forfaitair aangerekend.
  Op regelmatige basis worden provisies aangerekend.

 3. Algemene voorwaarden

  De facturen van het kantoor moeten betaald worden uiterlijk Ć©Ć©n maand na het versturen ervan. Bij gebreke aan betaling binnen die termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar en een schadebeding van 10 % verschuldigd. Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na aangetekende ingebrekestelling worden alle prestaties opgeschort. Indien moet worden overgegaan tot invordering van de facturen zal dit gebeuren voor de vrederechter van het vierde kanton te Brugge, de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, of de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
  De overeenkomst is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 4. Klachten

  Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het kantoor bereiken via post op het adres te 8200 Brugge, Zeepziederijstraat 8, via fax op het nummer 050/33.44.16, via e-mail op info@raadsmanbrugge.be of telefonisch op het nummer 050/33.73.03.