Handelsagentuur – uitwinningsvergoeding

De handelsagent heeft recht op een uitwinningsvergoeding wanneer naar redelijke verwachting mag worden aangenomen dat de aanbreng van nieuwe klanten de principaal na de beëindiging van de overeenkomst nog aanzienlijke voordelen zal opleveren. Aan deze voorwaarde is voldaan indien de agent aantoont dat zijn activiteit een belangrijk voordeel kan opleveren voor de loyale principaal, die zich dit voordeel “normaal” eigen moet kunnen maken zoals dit in te schatten valt bij de beëindiging van de overeenkomst. Dit bewijs kan met alle middelen van recht worden aangebracht, vermoedens incluis.